člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h
MENU

Ako vybrať firemný dlhopis

Existuje viac spôsobov, ako analyzovať spoločnosť, od ktorej by sme potenciálne kúpili dlhopisy. Tu si v niekoľkých bodoch popíšeme, ako postupovať a na čo nezabudnúť.

Ak nás napríklad zaujme spoločnosť, ktorá ponúka úrokový výnos 7% na päť rokov, mali by sme si o tejto spoločnosti zistiť čo najviac informácií, než vykonáme kúpu. Spoločnosť by mala pravidelne zverejňovať účtovné výkazy, mala by mať aktívne stránky a mala by podávať informácie o svojich zámeroch. Transparentnosť spoločnosti je pre investorov kľúčovou vlastnosťou.

Analýza

Analýzou spoločnosti sa snažíme identifikovať najprv hodnotu jej biznis modelu. Mal by nás zaujímať základný princíp ich operácií, kde vytvára pridanú hodnotu, v čom spočívajú potenciálne riziká (napríklad výrobcovia plastov môžu ako rizikový faktor mať cenu ropy, ktorá je vstupnou surovinou). Podnik by mal mať určitú obchodnú stratégiu, spôsob distribúcie a propagácie a ďalšie.

Pri kúpe dlhopisov nás zaujíma, prečo potrebuje spoločnosť emitovať, teda na čo chce získané finančné prostriedky využiť. Spoločnosť môže plánovať expanziu, môže investovať do nových technológií či zakladať nové oddelenie. Môže tiež využiť prostriedky na reštrukturalizáciu svojho súčasného dlhu. Nech je účel akýkoľvek, mal by v budúcnosti priniesť navýšenie tržieb, zníženie nákladov alebo inak zvýšiť ziskovosť spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou analýzy spoločnosti je analýza jej účtovných výkazov. Účtovné výkazy je dobré analyzovať za viac období, minimálne tri roky, aby sme videli vývoj v čase. Ak je spoločnosť nová a má iba výkaz za posledný rok, je dobré pristupovať k analýze obozretnejšie. Zaujíma nás niekoľko kľúčových ukazovateľov a hodnôt. Patrí medzi ne marža, podiel čistého zisku a výnosu, čo nám napovie, aká veľká časť výnosu sa stane ziskom.

Návratnosť kapitálu

Okrem marže môžeme sledovať návratnosť kapitálu alebo vývoj predaja, dlhodobý pokles predajov nebýva dobrou správou, naopak stabilný rast áno (je potrebné tieto čísla dať do kontextu s podielom výdavkov). Ukazovatele likvidity nám hovoria, či je podnik schopný v určitom horizonte zaplatiť dodávateľom za materiál, reklamným agentúram za propagáciu alebo veriteľom splátky a držiteľom dlhopisov kupónovou platbu.

Ukazovateľov je nespočetné množstvo a každý udáva inú informáciu. Z hľadiska kapitálu by nás mala zaujímať štruktúra financovania podniku, aký veľký je ich dlh, či je udržateľný alebo nie, aké zdroje financovania podnik využíva, či bankové financovanie alebo emisie dlhopisov.

Nesmieme zabúdať, že vydané dlhopisy zadlženosť spoločnosti ďalej zvýšia. V neposlednom rade analyzujeme majetok spoločnosti, koľko má budov, strojov či pozemkov a akú majú hodnotu.

Konkurenčné prostredie

Po analýze samotnej spoločnosti zistíme, aké je konkurenčné prostredie, v ktorom sa daná spoločnosť pohybuje. Analyzujeme nielen odvetvie ako také, ale porovnávame našu vybranú spoločnosť so spoločnosťami na trhu, o ktorý súťaží.

Trh býva rozdelený na segmenty a každá spoločnosť môže operovať inak na každom z nich. Inak sa bude správať spoločnosť vyrábajúca osobné automobily ako spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kamiónov.

Zistiť, kde má náš podnik konkurenčnú výhodu alebo kde stráca je cieľom v tejto časti analýzy. Nad úrovňou odvetvia je ďalej možné sledovať situáciu v prostredí štátu, kde spoločnosť operuje, poprípade možno uvažovať aj o celosvetovej ekonomickej situácii, pretože každý biznis môže reagovať inak na hospodársky cyklus.

Niektoré podniky môžu byť prípadnou recesiou silne ovplyvnené, iné nie. Tu môže podniky ovplyvňovať nová legislatíva, regulácia či výkon ekonomiky.

Ľudský kapitál

Základom úspechu podniku je ľudský kapitál, ak analyzujeme spoločnosť, je dobré sa tiež pozrieť, kto ju riadi, kto stojí na čele a na kľúčových pozíciách. Zaujímajú nás manažéri, vedúci výskumu a ďalší kľúčoví zamestnanci spoločnosti.

Čím schopnejší ľudia sa starajú o jej každodenný chod, tým skôr bude spoločnosť prosperovať. Podrobná analýza môže byť veľmi zdĺhavá, ak však chceme vykonať dobré investičné rozhodnutie, je potrebné aspoň čiastočne porozumieť faktorom, ktoré ovplyvňujú sledované spoločnosti.

Riziká

Okrem analýzy spoločnosti sa pozrieme aj na riziká, ktoré sú pre dlhopisy typické a mali by sme o nich vedieť.

Kreditné riziko je pochybnosť o emitentovej schopnosti splácať svoje záväzky, patrí medzi ne aj výplata kupónu a istiny. Zistiť, aké veľké riziko je, môžeme buď analýzou účtovných výkazov s prihliadnutím na celkovú situáciu na trhu.

Väčšie spoločnosti môžu byť ocenené ratingovými spoločnosťami, ktoré im priradia rating podľa svojho vnútorného postupu, tu platí, čím lepší rating, tým väčšia šanca, že sa investícia vráti.

Úrokové riziko vás priamo postihuje v prípade, že potrebujete držaný dlhopis predať alebo kúpiť pred koncom doby splatnosti. V tomto prípade sa ceny správajú nasledovne: Pri znížení úroku ich cena rastie a pri raste klesá, čo ovplyvňuje ich výnosnosť a tým aj atraktivitu.

V prípade, že nie je možné s dlhopismi v priebehu obchodovať alebo ich držíte do splatnosti, potom vás toto riziko priamo neovplyvní, ale úroky, ktoré sa odrážajú vo výplate kupónu sa odvíjajú od trhovej úrokovej sadzby, ktorá sa mení. Nákup dlhopisov v období nižšej sadzby bude poskytovať tiež nižší výnos.

Riziko likvidity vás opäť zaujíma iba v prípade, že chcete s dlhopisom operovať pred koncom doby splatnosti.

Trh týchto dlhopisov nemusí byť likvidný, čo znamená, že budete čakať na protistranu pomerne dlho alebo dokonca nenájdete nikoho, kto by od vás dlhopisy kúpil alebo od koho by ste ich kúpili.

Riziko opätovného investovania súvisí s rozhodovaním o investičnom horizonte. Ak sú úrokové miery vysoké, býva dobré investovať dlhodobejšie, vyberať dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti, a naopak v prípade, že sú úrokové sadzby nízke, investovať skôr do dlhopisov krátkodobejších.

Možné je aj uplatniť časovú diverzifikáciu a svoje portfólio skladať z dlhopisov rôznych splatností.

*Nedávame investičné odporúčanie.