Informace o zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje, pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, z jakého zdroje je získáváme, komu je předáváme a po jakou dobu je uchováváme. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Správce osobních údajů

My, společnost Kamuda one s.r.o. se sídlem Ondříčkova 2166/14, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 079 217 72 (dále jen „my“), jsme správcem osobních údajů. Naše kontaktní údaje naleznete zde. Jakožto správce stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem a v souvislosti s inzercí dluhopisů a předáním kontaktních údajů mezi inzerenty dluhopisů (emitenty) a zájemci o úpis nebo koupi dluhopisů na základě následujících právních titulů:

 • Plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (zejména předání údajů od zájemce o úpis nebo koupi dluhopisů inzerentovi dluhopisu, zveřejnění informací o inzerentovi a nabízených dluhopisech);
 • Ochrana našich oprávněných zájmů (zejména splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům, nabízení našich služeb prostřednictvím e- mailu, zasílání newsletteru, zlepšování námi poskytovaných služeb, sledování chování na webu a vymáhání našich právních nároků);
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu občanského zákoníku, účetních a daňových předpisů);
 • Souhlas (uchování údajů v databázi v případě, že není dán jiný právní titul).

 

Zpracovávané osobní údaje a účel, pro který jsou zpracovávány

Zpracováváme především osobní údaje zájemců a inzerentů, které nám poskytnete, ale také údaje našich obchodních partnerů a dodavatelů, návštěvníků našich internetových stránek, zaměstnanců a dalších osob, pokud jsou jejich osobní údaje nezbytné pro poskytování našich služeb nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

Účel Osobní údaje
Poskytnutí inzertní plochy inzerentovi §  identifikační a kontaktní údaje inzerenta (jméno, příjmení, datum narození/IČ, sídlo, místo podnikání, e-mail a telefonní číslo) §  údaje o inzerovaných dluhopisech
Předání údajů mezi inzerentem a zájemcem §  identifikační a kontaktní údaje zájemce (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) §  další údaje poskytnuté zájemcem pro předání inzerentovi týkající se dluhopisů
Plnění právních povinností §  identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)
Zlepšování a nabídka našich služeb §  identifikační a kontaktní údaje inzerentů a zájemců (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) §  údaje o žádostech zájemců, kterými jsou zejména údaje o dluhopisech, o které projevíte zájem a údaje o zamýšlené investici §  údaje o chování na webu, zejména dluhopisy, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu
Zasílání newsletteru §  e-mail, případně jméno a příjmení

 

Způsob zpracování a doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme manuálně a vždy pouze pro účel, pro který byly získány. Osobní údaje zájemců o dluhopisy Osobní údaje zájemců předáváme inzerentům, o jejichž dluhopisy projevili zájemci zájem. Osobní údaje, které nám poskytnete jako zájemce o dluhopisy uchováváme po dobu 2 let od okamžiku jejich poskytnutí za účelem předání těchto údajů inzerentovi a dále za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména nabízení našich služeb prostřednictvím e-mailu a telefonického hovoru). Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Osobní údaje inzerentů Osobní údaje inzerentů zpracováváme za účelem poskytnutí inzertní plochy inzerentům. Osobní údaje inzerentů uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od jeho skončení. Osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek Abychom zlepšovali naše služby a mohli Vám poskytnout personalizovanou nabídku služeb, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu dluhopisomat.cz. Pomocí souborů cookies získáváme informace, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, dále informace pro vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, přičemž pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít. Pomocí těchto údajů pro Vás zajišťujeme přizpůsobenou nabídku a cílené reklamy. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, kterým je zlepšování kvality služeb a uchováváme je po dobu 2 let. Osobní údaje žadatelů o newsletter Pokud nás požádáte o zasílání newsletteru, budeme za tímto účelem zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout (odhlásit se). Osobní údaje za účelem zasílání newsletteru uchováváme po dobu 10 let. Uchování osobních údajů po delší dobu Po delší dobu uchováváme osobní údaje pouze, pokud vznikne potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění našich práv a povinností. Osobní údaje získané za účelem plnění právních povinností zpracováváme a uchováváme po přiměřenou dobu, nejméně po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy (zejména účetními a daňovými předpisy). Osoby odpovědné za zpracování a předávání osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. Osobní údaje zpřístupňujeme pouze našim zaměstnancům a dalším osobám pouze, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů v rozsahu nezbytném pro uplatnění našich nároků, případně osobám námi pověřenými k plnění našich smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů (např. účetním, poskytovatelům IT služeb, advokátům). Osobní údaje zájemců o dluhopisy předáváme jim vybraným inzerentům.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že od nás máte právo získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu je zpracováváme, případně kde jsme je získali a komu je předáváme.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo zpracování přestane být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vaše osobní údaje také vymažeme, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně), nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, pokud je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje po omezenou dobu znepřístupníme, dočasně odstraníme, uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech správce, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Po vznesení námitky bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 • Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost osobních údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom je předali my.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Více informací o Vašich právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/. Se svými právy a případnými dotazy k ochraně osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na info@dluhopisomat.cz nebo dalších kontaktních údajů, které naleznete zde.