Právě jsme přidali nového emitenta, Reponio! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.
člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
779 998 105
Po–Pá 9–18h

ČASTÉ DOTAZY

Najděte odpověď
na svou otázku

„Nechci, aby jediná Vaše otázka zůstala bez odpovědi.
Vaše spokojenost je pro mě naprostou prioritou.“ Sabina Kosíková
executive asistant

Kdo je investor?

Investor je ve vztahu k Dluhopisomatu běžný střadatel, který se rozhodne zainvestovat do některého z dluhopisů.

Kdo je emitent?

Emitent je společnost/firma, která vydává dluhopisy. 

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).

Co je de minimis emise?

Pojmem de minimis jsou označovány emise dluhopisů v hodnotě nižší než 1.000.000 EUR. Pro tyto emise není vyhotovován emisní prospekt, ale pouze emisní podmínky.

Pro koho je investování vhodné?

Pro kohokoliv, kdo je starší 18 let a počítá s minimální investicí alespoň 10 000 Kč. Zároveň je však mít na paměti určitá rizika, která jsou s investováním do dluhopisů spojená.

Co je Dluhopisomat, k čemu slouží?

Dluhopisomat je tržiště, které propojuje investory/běžné střadatele spolu s emitenty/společnostmi. Role Dluhopisomatu je vytvořit dostatečnou nabídku emitentů/společností pro investory, kteří si tak mohou vybrat pro ně relevantního emitenta, koupit si od něj dluhopis a zhodnotit tak své peníze. Dále Dluhopisomat provádí prověrky emitentů, poskytuje právní a informační podporu všem zúčastněným stranám.

Jaká je jeho historie?

Dluhopisomat vznikl v roce 2017, jako jeden z dílčích projektů investiční skupiny Comfort Finance Group LTD. Za dobu své existence se vypracoval do jednoho z největších dluhopisových tržišť, které na trhu působí.

Podle čeho emitenty prověřujete?

Posuzujeme celou řadu kritérií:

 • Byznys plán společnosti.
 • Důvod pro vydání emise.
 • Historii společnosti.
 • Ekonomiku společnosti za poslední 3 roky.
 • Hodnotíme, zda má firma rostoucí nebo klesající trend příjmů, výnosů, aktiv a proč.
 • Kontrolujeme, zda firma řádně vykazuje své obchodní výsledky na Justice.cz.
 • Hodnotíme, zda nemá firma nějaké tzv. pofidérní sídlo či skladbu jednatelů.
 • Vytváříme svou vlastní finanční analýzu, kterou následně vyhodnocujeme spolu s majitelem společnosti.
 • Důkladně prověřujeme majitele dané společnosti.
 • Prověřujeme si dodavatele a odběratele společnosti.
 • Prověřujeme si relevanci referencí společnosti.
 • Prověřujeme sociální sítě společnosti a její goodwill.
 • Prověřujeme, zda společnost v minulosti už vydala nějakou emisi a zda byla úspěšná.
 • A další.

Na základě těchto dat vyhodnocujeme, zda daného emitenta zařadit na Dluhopisomat, či nikoliv. Prověrku společností provádí tým našich analytiků včele s Ing. Martinem Měřičkou. Finální slovo, zda danou společnost zařadíme nebo ne, má vždy majitel společnosti, Ing. Petr Cimala.

Důležité upozornění: Dluhopisomat vůči investorům nebere zodpovědnost za výběr emitentů. Ta je vždy na bedrech investorů a výběr emitenta se taktéž řídí jejich svobodnou vůlí.

Kdo emitenty prověřuje?

Prověřování emitentů má na starosti interní tým našich analytiků v čele s Ing. Martinem Měřičkou. Finální rozhodnutí, zda zařadíme emitenta do nabídky Dluhopsomatu nebo ne, je vždy v kompetenci majitele společnosti, Ing. Petra Cimaly.

Podle čeho vybrat dluhopis?

Právní řád České republiky nám bohužel neumožňuje poskytnout Vám tzv. investiční poradenství, výběr dluhopisu je proto čistě ve Vaší režii.

Jsou s koupí dluhopisu spojené nějaké poplatky?

Nikoliv, s koupí dluhopisu žádné poplatky spojené nejsou.

Jsou s investicí do dluhopisů spojená nějaká rizika?

Ano, tak jako s každou jinou investicí, je i investice do dluhopisů spojená s určitými riziky. Ve vztahu ke Dluhopisomatu je pro investora největším rizikem to, že emitent nesplní své závazky, případně že úplně zkrachuje. Právě z toho důvodu se snažíme všechny emitenty důkladně prověřovat, aby tyto situace nenastávaly. Za čtyři roky fungování Dluhopisomatu se ještě nikdy nestalo, že by emitent nedostál svým závazkům, což je pro nás signál, že naše kritéria pro výběr emitentů jsou správná a že se nám daří vybírat pouze solventní a dostatečně bonitní společnosti.

Jaká další rizika mohou být s investicí do korporátního dluhopisu spojená?

Mezi další rizika patří tzv. riziko úvěrové, riziko reinvestiční, riziko inflace, riziko poklesu ratingového hodnocení a likviditní riziko. Všechna tato rizika jsou velmi dobře popsána v tomto článku: https://www.mesec.cz/clanky/sest-nejvetsich-rizik-spojenych-s-dluhopisy/

Co je ručitelské prohlášení?

Ručitelské prohlášení je jedním ze způsobů zajištění závazků emitenta vůči investorovi vyplývajících z dluhopisů. Pro případ, že emitent nebude schopen splnit své závazky z dluhopisů vůči investorům, zaváže se tyto závazky uspokojit v ručitelském prohlášení ručitel.

Co je agent pro zajištění?

Agent pro zajištění je osoba, která za investory vykonává práva ze zajištění dluhopisů. Nebude-li emitent schopen splnit své závazky z dluhopisů vůči investorům, zajistí realizaci zástavního práva právě agent pro zajištění, a to způsobem uvedeným buď v emisních podmínkách či zástavní smlouvě, tj. např. zajistí prodej předmětu zajištění a následně rozdělí získaný výtěžek mezi investory.

Kdy se vyplácí výnos z dluhopisu a jakou formou?

Nejčastěji jsou vypláceny výnosy investorům kvartálně a to vždy na běžné účty, které zadali investoři v objednávkových formulářích. Výplata výnosů probíhá plně automaticky, není potřeba nikam volat, ani zasílat avízo o výplatě.

Musí se danit výnosy z dluhopisů?

Ano, výnosy se ze zákona danit musí. Avšak pakliže jste investor FO nepodnikatel, pak Váš výnos má ze zákona povinnost zdanit emitent a Vám již odeslat na běžný účet peníze očištěné o 15% daň z výnosu. Jinými slovy, nemusíme se o nic starat, vše zajistí emitent. Pokud jste však PO, případně FO podnikatel, od emitenta obdržíte nezdaněný výnos a ten pak musíme zohlednit ve svém daňovém přiznání sám.

Jaká je obvyklá částka vhodná pro investici do dluhopisu?

Toto rozhodnutí je vždy na investorovi, který by měl brát v potaz skladbu svého stávajícího investičního portfolia a měl by tudíž sám vyhodnotit, kolik procent z jeho portfolia budou nově činit dluhopisy. Obecně platí, že investiční portfolio by mělo být v maximální míře diverzifikované. Minimální částka pro investici do dluhopisů na Dluhopisomatu je 10 000 Kč, její strop není omezen. Doporučujeme však výši investice prodiskutovat s Vaším finančním poradcem.

Jaká je obvyklá doba vhodná pro investici do dluhopisu?

Nelze určit, jaká je obvyklá doba. Ve vztahu k Dluhopisomatu nejčastěji kupují investoři dluhopisy se splatností po 2 nebo 3 roky. Nicméně standardem je, že se vydávají i dluhopisy s např. 10letou splatností. Volba je proto vždy na investorech a jejich preferenci, co se investičního horizontu týče.

Můžu požadovat svou investici zpět dříve, než dojde ke smluvní splatnosti dluhopisu?

Ve většině případů ano. Buď můžete svůj dluhopis prodat někomu jinému nebo požádáte emitenta o předčasné splacení. Jaké jsou podmínky předčasného splacení se vždy dozvíte v emisních podmínkách, které doporučujeme vždy dopředu důkladně pročíst.

Co jsou emisní podmínky?

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů.

Co je emisní prospekt schválený ČNB?

Má-li emitent v úmyslu emitovat dluhopisy v hodnotě přesahující 1.000.000 EUR, musí tento emitent vyhotovit emisní prospekt. Emisní prospekt kromě emisních podmínek obsahuje taktéž výčet rizik spojených s nákupem dluhopisů a s činností emitenta a základní informace o emitentovi a jeho podnikatelské činnosti.

Jakou formu má dluhopis? Je tištěný nebo elektronický?

Dluhopis je ze své podstaty cenným papírem a má listinou podobu. Po tom, co si investor skrze Dluhopisomat nějaký dluhopis koupí, emitent dané společnosti mu obratem zašle fyzický tištěný dluhopis doporučenou poštou na jeho adresu. Náhled podoby dluhopisu naleznete vždy v detailu daného emitenta.

Jaký je rozdíl mezi dluhopisem a akcií?

Dluhopis je cenný papír vyjadřující vztah emitenta (ten, kdo dluhopis vydal) a věřitele (ten, kdo dluhopis koupil). Obvykle je tento vztah definovaný na 3, 5 nebo 10 let. Dluhopis je vlastně obyčejná půjčka, ve které je definovaná částka, délka i odměna pro věřitele.

Akcie je taktéž cenný papír. S vlastnictvím tohoto cenného papíru se obvykle pojí i práva, typicky práva na dividendu (zisk společnosti), hlasovací právo (podílení se na řízení společnosti) a podíl na likvidačním zůstatku firmy. Investicí do akcií se stáváte součástí firmy. Vaším záměrem je prosperita společnosti, a to ideálně po neomezeně dlouhou dobu. Váš zisk je teoreticky neomezený.

200
mil. Kč

v upsaných
dluhopisech

10 / 10

úspěšně
vyplacených emisí

4
roky

na trhu
s dluhopisy

1 110 +

spokojených
klientů

AKTUÁLNÍ NABÍDKA DLUHOPISŮ

DLUHOPISY
Reponio s. r. o.
Reponio s. r. o.
INOVACE
7.5 % p.a.
22 % ZAINVESTOVÁNO
13
NOVÁ EMISE
10.000.000 Kč

Dynamická a progresivní společnost s inovativním nápadem, která za pouhý půl rok dosáhla milionových obratů. Zárukou spolehlivosti a stability je jednatel společnosti, Tomáš Medřický, který stojí za řadou úspěšných projektů.

SPLATNOST
2.8 let / čtvrtletní výplata
MIN. INVESTICE
50.000 Kč
VAŠE INVESTICE
?
Zvolte výši Vaší investice do dluhopisů (minimálně 50 000 Kč, maximální strop se odvíjí od výše celkové emise jednotlivých emitentů – zpravidla 3.5 mil. Kč a více).
   Kč
SPLATNOST
?
Délka splatnosti dluhopisu daná emitentem. Po jejím uplynutí Vám emitent vyplatí zpět Vaši investici.
2.8 let
K VÝPLATĚ
?
Zahrnuje celkovou výši Vaší investice + celkový výnos z dluhopisu (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
KVARTÁLNĚ
?
Znamená, že Vám emitent každé 3 měsíce vyplatí dílčí výnos ze stanoveného ročního úroku (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
ÚROK
?
Výše ročního úroku stanoveného emitentem. Úrok = Váš roční výnos (výnosy Vám budou vypláceny průběžně každé 3 měsíce).
7.5 %
ČISTÝ VÝNOS
?
Znamená Váš celkový čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
DLUHOPISY
BUFFLER s.r.o.
BUFFLER s.r.o.
AUTOMOTIVE
7.5 % p.a.
VAŠE INVESTICE
?
Zvolte výši Vaší investice do dluhopisů (minimálně 25 000 Kč, maximální strop se odvíjí od výše celkové emise jednotlivých emitentů – zpravidla 3.5 mil. Kč a více).
   Kč
SPLATNOST
?
Délka splatnosti dluhopisu daná emitentem. Po jejím uplynutí Vám emitent vyplatí zpět Vaši investici.
3.8 let
K VÝPLATĚ
?
Zahrnuje celkovou výši Vaší investice + celkový výnos z dluhopisu (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
KVARTÁLNĚ
?
Znamená, že Vám emitent každé 3 měsíce vyplatí dílčí výnos ze stanoveného ročního úroku (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
ÚROK
?
Výše ročního úroku stanoveného emitentem. Úrok = Váš roční výnos (výnosy Vám budou vypláceny průběžně každé 3 měsíce).
7.5 %
ČISTÝ VÝNOS
?
Znamená Váš celkový čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
DLUHOPISY
Anodius.ai, s. r. o.
Anodius.ai, s. r. o.
IT
8.1 % p.a.
87 % ZAINVESTOVÁNO
52
10.400.000
12.000.000 Kč

IT společnost Anodius CZ se zabývá implementací a zlepšováním systémů pro řízení vztahů se zákazníky ve firmách po celé střední Evropě (CRM systémy). Klienty společnosti jsou např. ČEZ, E.ON nebo RWE.

SPLATNOST
3.9 let / čtvrtletní výplata
MIN. INVESTICE
50.000 Kč
VAŠE INVESTICE
?
Zvolte výši Vaší investice do dluhopisů (minimálně 50 000 Kč, maximální strop se odvíjí od výše celkové emise jednotlivých emitentů – zpravidla 3.5 mil. Kč a více).
   Kč
SPLATNOST
?
Délka splatnosti dluhopisu daná emitentem. Po jejím uplynutí Vám emitent vyplatí zpět Vaši investici.
3.9 let
K VÝPLATĚ
?
Zahrnuje celkovou výši Vaší investice + celkový výnos z dluhopisu (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
KVARTÁLNĚ
?
Znamená, že Vám emitent každé 3 měsíce vyplatí dílčí výnos ze stanoveného ročního úroku (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
ÚROK
?
Výše ročního úroku stanoveného emitentem. Úrok = Váš roční výnos (výnosy Vám budou vypláceny průběžně každé 3 měsíce).
8.1 %
ČISTÝ VÝNOS
?
Znamená Váš celkový čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
DLUHOPISY
CFG a.s.
CFG a.s.
INVESTICE
6.5 % p.a.
VAŠE INVESTICE
?
Zvolte výši Vaší investice do dluhopisů (minimálně 50 000 Kč, maximální strop se odvíjí od výše celkové emise jednotlivých emitentů – zpravidla 3.5 mil. Kč a více).
   Kč
SPLATNOST
?
Délka splatnosti dluhopisu daná emitentem. Po jejím uplynutí Vám emitent vyplatí zpět Vaši investici.
4.7 let
K VÝPLATĚ
?
Zahrnuje celkovou výši Vaší investice + celkový výnos z dluhopisu (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
KVARTÁLNĚ
?
Znamená, že Vám emitent každé 3 měsíce vyplatí dílčí výnos ze stanoveného ročního úroku (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
ÚROK
?
Výše ročního úroku stanoveného emitentem. Úrok = Váš roční výnos (výnosy Vám budou vypláceny průběžně každé 3 měsíce).
6.5 %
ČISTÝ VÝNOS
?
Znamená Váš celkový čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
DLUHOPISY
AG CHEMI GROUP s.r.o.
AG CHEMI GROUP s.r.o.
NANOTECHNOLOGIE
6.8 % p.a.
57 % ZAINVESTOVÁNO
596
113.390.000 Kč
200.000.000 Kč

AG CHEMI GROUP se již více než 25 let zabývá dodávkami a zpracováním produktů pro chemický, keramický a sklářský průmysl, a také pro výrobu krmných směsí. Poslední 4 roky se intenzivně věnuje NANOTECHNOLOGIÍM.

SPLATNOST
2.6 let / měsíční výplata
MIN. INVESTICE
10.000 Kč
VAŠE INVESTICE
?
Zvolte výši Vaší investice do dluhopisů (minimálně 10 000 Kč, maximální strop se odvíjí od výše celkové emise jednotlivých emitentů – zpravidla 3.5 mil. Kč a více).
   Kč
SPLATNOST
?
Délka splatnosti dluhopisu daná emitentem. Po jejím uplynutí Vám emitent vyplatí zpět Vaši investici.
2.6 let
K VÝPLATĚ
?
Zahrnuje celkovou výši Vaší investice + celkový výnos z dluhopisu (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
MĚSÍČNĚ
?
Znamená, že Vám emitent každý měsíc vyplatí dílčí výnos ze stanoveného ročního úroku (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
ÚROK
?
Výše ročního úroku stanoveného emitentem. Úrok = Váš roční výnos (výnosy Vám budou vypláceny průběžně každé 3 měsíce).
6.8 %
ČISTÝ VÝNOS
?
Znamená Váš celkový čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
DLUHOPISY
CEE Real Estate a.s.
CEE Real Estate a.s.
NEMOVITOSTI
6.5 % p.a.
17 % ZAINVESTOVÁNO
39
8.350.000 Kč
50.000.000 Kč

Společnost se už 4. rokem zaměřuje na výkup komerčních nemovitostí, které jsou zpravidla zatíženy právní vadou nebo je chce vlastník rychle prodat. Nemovitosti se zbavují právních vad a následně pronajímají nebo prodávají.

SPLATNOST
4.3 let / čtvrtletní výplata
MIN. INVESTICE
50.000 Kč
VAŠE INVESTICE
?
Zvolte výši Vaší investice do dluhopisů (minimálně 50 000 Kč, maximální strop se odvíjí od výše celkové emise jednotlivých emitentů – zpravidla 3.5 mil. Kč a více).
   Kč
SPLATNOST
?
Délka splatnosti dluhopisu daná emitentem. Po jejím uplynutí Vám emitent vyplatí zpět Vaši investici.
4.3 let
K VÝPLATĚ
?
Zahrnuje celkovou výši Vaší investice + celkový výnos z dluhopisu (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
KVARTÁLNĚ
?
Znamená, že Vám emitent každé 3 měsíce vyplatí dílčí výnos ze stanoveného ročního úroku (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč
ÚROK
?
Výše ročního úroku stanoveného emitentem. Úrok = Váš roční výnos (výnosy Vám budou vypláceny průběžně každé 3 měsíce).
6.5 %
ČISTÝ VÝNOS
?
Znamená Váš celkový čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
 Kč

Poraďte se jak investovat

Mé jméno je Ondřej Vališík a stojím za vedením Dluhopisomatu. Neváhejte se na mě obracet s jakýmikoliv Vašimi dotazy. Pokud Vás zajímá více, zastavte se u nás na šálek dobré kávy v centrále v Praze.

Ondřej Vališík, MSc, MBA

Mé jméno je Ondřej Vališík a stojím za vedením Dluhopisomatu. Neváhejte se na mě obracet s jakýmikoliv Vašimi dotazy. Pokud Vás zajímá více, zastavte se u nás na šálek dobré kávy v centrále v Praze.

Poraďte se jak investovat