člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Jak vybrat správný korporátní dluhopis?

Je to jednodušší, než si myslíte a vyplatí se to. Korporátní dluhopisy vždy představovaly velmi zajímavou investiční příležitost. Investory láká zejména pravidelně vyplácená kuponová platba. Jak ale vybrat ten správný dluhopis je věcí zcela individuální, i tak se však pokusíme nastínit alespoň pár nezbytných bodů, jež by měl každý investor před svým rozhodnutím projít.

Emisní podmínky

S každou emisí dluhopisů jsou spojeny tzv. Emisní podmínky, ve kterých lze nalézt veškeré parametry dané emise. Jedná se o dokument upravující vztah emitenta a investora. Investor se zde dozví nezbytné informace týkající se např. nominální hodnoty 1 ks, emisního kurzu, výše a pravidelnosti vyplaceného kuponu, objemu emise, splatnosti a také zda je možné daný dluhopis předčasně prodat (ať už ze strany investora nebo emitenta). Dalším důležitým faktorem je také konkrétní zajištění dané emise.

Prospekt emitenta

Prospekt emitenta je spojen s každou veřejnou emisí s objemem větším než 1 mil. EUR (26 mil. Kč) a je zároveň schválen Českou národní bankou. Zde můžeme najít relevantní informace o činnosti daného emitenta – přehled podnikání, historie a vývoj emitenta, rizikové faktory, obchodní plány do příštích let, stejně tak informaci o auditovaném účetnictví či vlastnickou strukturu dané společnosti.

Historie emitenta

U nových společností vzniká riziko nedostatku informací o jejich působení na trhu. Některé z nich se pak vydají cestou emise zejména z důvodu předešlého odmítnutí bankovního financování. Na druhou stranu, společnosti s delší historií podnikání jsou pro investora bezpečnější. Lze u nich vyhledat relevantní informace spojené s historií, účetní výkazy (např. na www.justice.cz) a taky recenze svých klientů. U nově vznikajících společností je sice spojeno vyšší riziko, ale zároveň vyšší výnos. U starších společností ceteris paribus by tomu mělo být přesně naopak.

Vlastnická struktura a výše vlastního/cizího kapitálu

Jak již bylo zmíněno, vlastnickou strukturu lze najít v prospektu emitenta. Důležité je však i konkrétní číslo samotného vloženého vlastního kapitálu. Ten by zcela jistě neměl být záporný ani nízký (v porovnání s cizími aktivy či celkovými aktivy). Pokud však společnost vykazuje pozitivní hospodářské výsledky za poslední roky, vlastní kapitál by měl být kladný. Cizí kapitál se pak jednoduše spočítá odečtením vlastního kapitálu od celkových aktiv resp. pasiv dané firmy.

Zajištění

V případě, že emitent je schopen plně (nebo alespoň částečně) ručit za svou emisi, sníží to riziko dané emise, resp. i výnos. Jestliže majetek firmy (zejména jeho dlouhodobá aktiva – budovy, stroje apod.) převyšuje daný objem emise dluhopisů (za předpokladu žádných jiných závazků), je velmi reálné, že v případě úpadku společnosti budou pohledávky investorů uspokojeny.

Transparentnost

Neméně podstatným kritériem pro výběr daného dluhopisu by měla být samotná transparentnost dané společnosti. Pod tím si lze představit pravidelné vykazování účetních výkazů, informace o hospodaření, změnách ve vedení či informování o podstatných podnikových událostech.

Finanční ukazatele

Náročnější investoři si mohou spočítat různé finanční ukazatele, které jim mohou ještě lépe  přiblížit finanční stav dané firmy. Rozlišujeme ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity. V následujících řádcích se zaměříme vždy na jeden z dané kategorie.

Mezi ukazatele likvidity lze zařadit např. ukazatel běžné likvidity, který představuje podíl krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv, přičemž hodnotu 1 lze brát jako minimum. Ukazatelem zadluženosti může být tzv. úrokové krytí znázorňující, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty provozním výsledkem hospodaření (tj. (provozní výsledek hospodaření)/(nákladové úroky)). I zde platí známá formulace „čím vyšší číslo, tím lepší“. Za zmínku stojí i jeden z ukazatelů rentability a to především rentabilita aktiv, tj. poměr zisku před úroky a zdaněním a samotných aktiv. Ukazuje nám, jak efektivně firma vytváří zisk bez ohledu na to, jaké zdroje jej vytváří (zda cizí či vlastní kapitál). Posledním podstatným ukazatelem může být obrat aktiv měřící produktivitu vloženého kapitálu, jinými slovy, jak se zhodnocují aktiva v provozní činnosti firmy bez ohledu na zdroje krytí. Poměr lze získat jednoduše vydělením tržeb celkovými aktivy.

Na závěr ještě jedna neméně podstatná informace. Zejména drobný investor by měl zvážit a nepodcenit svůj investiční horizont – délku držby daného dluhopisu. Logicky platí, že s rostoucí dobou splatnosti roste i riziko (ale i výnos) dané investice, jelikož vzdálenou budoucnost finančního zdraví dané firmy je obtížnější predikovat než pro krátké období. Na druhou stranu, některé firmy v emisních podmínkách nabízejí možnost zpětného prodeje a to kdykoliv, i tak ale doporučujeme tuto část při rozhodování nevynechat.