Tým Dluhopisomatu je pro Vás k dispozici online.

Jak vybrat správný korporátní dluhopis?

Je to jednodušší, než si myslíte a vyplatí se to. Korporátní dluhopisy vždy představovaly velmi zajímavou investiční příležitost. Investory láká zejména pravidelně vyplácená kuponová platba. Jak ale vybrat ten správný dluhopis je věcí zcela individuální, i tak se však pokusíme nastínit alespoň pár nezbytných bodů, jež by měl každý investor před svým rozhodnutím projít.

Emisní podmínky

S každou emisí dluhopisů jsou spojeny tzv. Emisní podmínky, ve kterých lze nalézt veškeré parametry dané emise. Jedná se o dokument upravující vztah emitenta a investora. Investor se zde dozví nezbytné informace týkající se např. nominální hodnoty 1 ks, emisního kurzu, výše a pravidelnosti vyplaceného kuponu, objemu emise, splatnosti a také zda je možné daný dluhopis předčasně prodat (ať už ze strany investora nebo emitenta). Dalším důležitým faktorem je také konkrétní zajištění dané emise.

Prospekt emitenta

Prospekt emitenta je spojen s každou veřejnou emisí s objemem větším než 1 mil. EUR (26 mil. Kč) a je zároveň schválen Českou národní bankou. Zde můžeme najít relevantní informace o činnosti daného emitenta – přehled podnikání, historie a vývoj emitenta, rizikové faktory, obchodní plány do příštích let, stejně tak informaci o auditovaném účetnictví či vlastnickou strukturu dané společnosti.

Historie emitenta

U nových společností vzniká riziko nedostatku informací o jejich působení na trhu. Některé z nich se pak vydají cestou emise zejména z důvodu předešlého odmítnutí bankovního financování. Na druhou stranu, společnosti s delší historií podnikání jsou pro investora bezpečnější. Lze u nich vyhledat relevantní informace spojené s historií, účetní výkazy (např. na www.justice.cz) a taky recenze svých klientů. U nově vznikajících společností je sice spojeno vyšší riziko, ale zároveň vyšší výnos. U starších společností ceteris paribus by tomu mělo být přesně naopak.

Vlastnická struktura a výše vlastního/cizího kapitálu

Jak již bylo zmíněno, vlastnickou strukturu lze najít v prospektu emitenta. Důležité je však i konkrétní číslo samotného vloženého vlastního kapitálu. Ten by zcela jistě neměl být záporný ani nízký (v porovnání s cizími aktivy či celkovými aktivy). Pokud však společnost vykazuje pozitivní hospodářské výsledky za poslední roky, vlastní kapitál by měl být kladný. Cizí kapitál se pak jednoduše spočítá odečtením vlastního kapitálu od celkových aktiv resp. pasiv dané firmy.

Zajištění

V případě, že emitent je schopen plně (nebo alespoň částečně) ručit za svou emisi, sníží to riziko dané emise, resp. i výnos. Jestliže majetek firmy (zejména jeho dlouhodobá aktiva – budovy, stroje apod.) převyšuje daný objem emise dluhopisů (za předpokladu žádných jiných závazků), je velmi reálné, že v případě úpadku společnosti budou pohledávky investorů uspokojeny.

Transparentnost

Neméně podstatným kritériem pro výběr daného dluhopisu by měla být samotná transparentnost dané společnosti. Pod tím si lze představit pravidelné vykazování účetních výkazů, informace o hospodaření, změnách ve vedení či informování o podstatných podnikových událostech.

Finanční ukazatele

Náročnější investoři si mohou spočítat různé finanční ukazatele, které jim mohou ještě lépe  přiblížit finanční stav dané firmy. Rozlišujeme ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity. V následujících řádcích se zaměříme vždy na jeden z dané kategorie.

Mezi ukazatele likvidity lze zařadit např. ukazatel běžné likvidity, který představuje podíl krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv, přičemž hodnotu 1 lze brát jako minimum. Ukazatelem zadluženosti může být tzv. úrokové krytí znázorňující, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty provozním výsledkem hospodaření (tj. (provozní výsledek hospodaření)/(nákladové úroky)). I zde platí známá formulace „čím vyšší číslo, tím lepší“. Za zmínku stojí i jeden z ukazatelů rentability a to především rentabilita aktiv, tj. poměr zisku před úroky a zdaněním a samotných aktiv. Ukazuje nám, jak efektivně firma vytváří zisk bez ohledu na to, jaké zdroje jej vytváří (zda cizí či vlastní kapitál). Posledním podstatným ukazatelem může být obrat aktiv měřící produktivitu vloženého kapitálu, jinými slovy, jak se zhodnocují aktiva v provozní činnosti firmy bez ohledu na zdroje krytí. Poměr lze získat jednoduše vydělením tržeb celkovými aktivy.

Na závěr ještě jedna neméně podstatná informace. Zejména drobný investor by měl zvážit a nepodcenit svůj investiční horizont – délku držby daného dluhopisu. Logicky platí, že s rostoucí dobou splatnosti roste i riziko (ale i výnos) dané investice, jelikož vzdálenou budoucnost finančního zdraví dané firmy je obtížnější predikovat než pro krátké období. Na druhou stranu, některé firmy v emisních podmínkách nabízejí možnost zpětného prodeje a to kdykoliv, i tak ale doporučujeme tuto část při rozhodování nevynechat.

Ondřej Vališík

Ondřej Vališík

Další články

Cena ropy se propadla do záporných hodnot

Poprvé v historii spadla cena ropy do mínusových hodnot.  Z důvodu zpomalení ekonomik států, nižšímu odběru ropy a omezeným skladovacím kapacitám neunesl americký trh s ropou v pondělí 20. dubna 2020 propad poptávky a zhroutil se. Cena americké lehké ropy (WTI) klesla o neuvěřitelných

Číst více

Koronavirus – zabiják akciových trhů

Koronavirus způsobuje spoustu nepokojů nejen na finančních trzích. Podniky se zavírají, ekonomiky států stojí, akcie po celém světě prudce klesají. Americká burza nezažila podobný propad od roku 1987. Nepochybně se dění začátkem roku 2020 podepíše na globální recesi. Obr. č.1

Číst více

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více