28. 2. 2023, 7 minut čtení

Rizika při investování– tržní, měnové, riziko likvidity nebo úrokové

Mnoho lidí se bojí investovat, a proto zůstávají u spoření. Největší překážkou je strach a nedůvěra. Zejména v poslední době se setkáváme s obavami, ze současné ekonomické situace a z turbulentního světa, který se každou chvíli mění. Lidé si spojují investování s příliš velkým rizikem a obavou, že o své vydělané peníze přijdou. V tomto článku si postupně projdeme základní rizika, se kterými se při investování můžete setkat. A jako první se zaměříme na investiční trojúhelník, který je základnou každé investice.

Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník je založený na výnosu, likviditě a na investičním riziku. Vysoké výnosy jako takové lákají mnoho investorů. Čím větší jsou výnosy, tím roste i investiční riziko. Kromě rizika, o kterém se v tomto článku dozvíte více, je důležitá také likvidita.

Investiční riziko je obvykle dáno objektivními příčinami, mezi které patří ekonomická situace nebo politické události. Důležitý je také subjektivní přístup investorů – tedy ochota nést riziko, ale také další faktory, jako je investiční horizont a investiční cíle.

Snadná likvidita vám umožní získat své investice zpět snad během několika dní. Avšak každé z aktiv má jinou likviditu. Jinak je tomu u akcií, dluhopisů a jinak u nemovitostí. Tento investiční trojúhelník spolu se subjektivními faktory investice jsou základem pro jakékoliv rozhodnutí.

Rizika při investování

V této části článku si představíme základní tržní rizika, která se pojí s investicemi. Jedná se o tržní riziko, měnové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, kreditní riziko a koncentrační riziko investice.

Tržní riziko investice

Jedná se o riziko, které je způsobeno pohyby cen napříč trhem. Tento typ rizika závisí na druhu investice a hrozí všem investicím vyskytujícím se na kapitálovém trhu. Za zvýšení tržního rizika se považuje například inflace v Japonsku nebo v USA. Může být, ale ovlivněno také vývojem mimo trhy. To ukázaly například prezidentské volby v USA v roce 2016.

Úrokové riziko

Patřilo by sem úrokové riziko, které znamená snížení úrokových sazeb. Například u dluhopisů na trzích to znamená, že hodnota jejich investic se sníží. Investoři investující do akcií pak nesou akciové riziko. Obchodovatelné podíly totiž mohou klesnout na hodnotě hned z několika různých příčin.

Každý dluhopis je na změnu úrokových sazeb citlivý jinak. V případě dluhopisu s delší splatností je pohyb úrokových měr více agresivní, a to oproti stejným dluhopisům s kratší splatností. Pokud srovnáme dva dluhopisy emitované stejným emitentem s rozdílnými parametry, které se liší pouze úrokovou kupónovou sazbou, bude více citlivý na samotnou změnu úrokových měr dluhopis s nižší nebo nulovou kupónovou výplatou.

riziko investice

Měnové riziko

Měnové riziko je mnohdy zbytečná noční můra investorů. Je to pouze další veličina, která může ovlivnit závěrečný výsledek. Může způsobit ztráty, ale třeba také zisky. Špatné zkušenosti mají investoři obvykle s dolarovými investicemi, nicméně měnové riziko je třeba hledat jinde.

Vzniká v důsledku změny ceny jedné měny ve vztahu k jiné. Fluktuace měny je přirozeným jevem. Když dneska euro stojí 25 Kč, zítra může stát klidně 26 Kč.

Riziko je spojeno obvykle s pohybem devizového kurzu dolaru vůči koruně, počítáme-li v českých korunách, ale investujeme v dolarech. To platí třeba u podílových fondů při investici do amerických dolarových akcií.

Nebo třeba při koupi akcie Apple, kterou nějakou dobu držíte a pak ji následně prodáte. Investici ovlivní zisk nebo ztráta ze směnného kurzu mezi domácí měnou a měnou zahraničních aktiv. Dále také výnos podkladových aktiv. Vždy záleží na daném investičním nástroji. Mnohdy ale ani investor sám neví, v jaké měně investuje.

U dluhopisů je investor ovlivněn měnovým rizikem v případě, že do nich zainvestuje v denominované cizí měně. Oslabením měny, ve které je dluhopis denominován investor pak ztrácí část svého výnosu. Je možné se vyhnout měnovému riziku při investování do aktiv, které jsou denominované v domácí měně.

Riziko likvidity v investování

Co je to riziko likvidity? Na tomto riziku je založený celý bankovní systém. V případě, že by všichni klienti chtěli naráz vyplatit své vklady, banka toho nikdy nebude schopná.

Z hlediska investování likvidita nějakého investičního instrumentu vyjadřuje pohotovost, s jakou může být investice bez vynaložení nějakých dalších nákladů zpeněžena. V případě vysoké likvidity, kdy výběr investice i s výnosem se pohybuje v několika dnech, je snadné tento investiční nástroj na trhu prodat.

Případně investiční platforma garantuje, že danou investici vyplatí během několika dnů. V takovém případě je likvidní riziko investičního produktu malé. U cenných papírů je potřeba obecně dát pozor na riziko likvidity, zda jej vůbec bude možné prodat nebo, zda se jeho cena nebude snižovat.

V případě prodeje investiční nemovitosti je potřeba brát v potaz situaci na trhu s nemovitostmi. Její prodej se v případě horších podmínek může protáhnout na několik měsíců a tím se zvyšuje riziko likvidity.

U státních dluhopisů existuje poměrně široký kruh investorů. U korporátních dluhopisů je kruh investorů obvykle malý a tím také roste riziko likvidity. Riziko likvidity může pak být nižší u emisí, které byly přijaty k obchodování na burze.

Reinvestiční riziko

Je spojené s nejistotou, jestli vydělané finanční prostředky bude následně možné zainvestovat, a to za stejnou úrokovou sazbu, za jakou byly původně uloženy. Příkladem může být dluhopis s pevnou kupónovou sazbou 5 % p.a. a jmenovitou hodnotou 10 000 Kč. Za jeden rok obdrží 500 Kč, které by ideálně měl reinvestovat se stejnou úrokovou sazbou.

Kreditní riziko

Kreditní riziko se týká převážně dluhopisů. Znamená nebezpečí, že emitent nebude schopný dostát svému závazku splatit nominální hodnotu. Jedná se o splacení dluhů, vyplacení náležitostí aktiv, které vydala a případně dodržení smluv, ke kterým se zavázala.

Představitelem emitenta s malým rizikem jsou vlády vyspělých zemí, které vydávají dluhopisy. Malé kreditní riziko pak mohou mít velké firmy nebo mezinárodní společnosti s velmi dobrými hospodářskými výsledky. Zejména pokud mají schopné vedení.

Existují specializované ratingové agentury, které se zabývají hodnocením rizik emitentů – států, měst, soukromých firem nebo veřejně obchodovanými společnosti. Stejnou pozornost je potřeba věnovat výběru emitenta a najít si důvěryhodného finančního partnera. Nejlepším vodítkem je rating.

K posouzení finanční situace emitentů poslouží rating MFČR. Oskórování podle ratingu MFČR jednotlivých firemních dluhopisů najdete na srovnávači dluhopisů. Na srovnávači je možné si vyfiltrovat dluhopisy také podle zajištění. U každého dluhopisu je zjišťováno, zda je zajištěný buďto agentem pro zajištění, zajištěn majetkem, notářským zápisem, ručitelským prohlášením majitele nebo ručitelským prohlášením právnické osoby.