30. 3. 2023, 5 minut čtení

S jakými druhy zajištění se můžete setkat na Dluhopisomatu

Zajištění korporátních dluhopisů snižuje riziko. Když chce emitent zajistit dluhopis přímo, může k zastavení nabídnout výrobní zařízení, stroje nebo například vybavení kanceláří, tedy movitý majetek. Zvolit může i zajištění pozemky či budovami, tedy nemovitostmi. Právě zajištění nemovitostmi preferují klienti nejvíce.

Mají zde totiž největší pravděpodobnost, že peníze v případě problémů získají zpět. Pojďme se podívat na jednotlivé druhy zajištění a poté zjistit, jak je na tom trh s dluhopisy (k 20.2.2023) ve vztahu k zajištění.

Zajištění nemovitým majetkem společnosti

Zajištění emise dluhopisů nemovitým majetkem je jedním z nejžádanějších a nejoblíbenějších způsobů zajištění. V případě problémů se splácením emise, jsou investoři uspokojeni z peněz získaných z prodeje nemovitosti, která byla v zástavě emise.

Když se emise zajišťuje nemovitostí, investoři se mohou setkat převážně s tržním rizikem. To je spojeno s možným poklesem hodnoty nemovitosti na trhu. Proto ani zajištění nemovitostí nemusí investici ochránit ze 100 %. Bezpečnější je tedy zajištění investice, kdy hodnota nemovitosti sahá do výše až nějakých 130 % hodnoty emise dluhopisů.

Takováto „přezajištěná“ emise je považována za jednu z nejbezpečnějších investic, i když v případě problémů může samotný proces vypořádání investorů trvat roky.

Nemovitosti mohou být do zástavy umístěny v různém pořadí, vždy je nejlepší první v pořadí, kdy se nároky uspokojují jako první před ostatními pohledávkami ostatních věřitelů zajištěnými zástavním právem druhým v pořadí.

Ručitelské prohlášení

Naproti tomu ručitelské prohlášení je smluvní dokument, v němž se ručitel emitentovi zavazuje k tomu, že v případě jeho neschopnosti bude dluhy splácet on ze svého majetku. Pokud se platby zpozdí, investor má možnost písemně vyzvat ručitele k nápravě.

Ručitelské prohlášení je nejčastější formou zajištění, se kterou se můžete u emise dluhopisů setkat. Z našich dat vidíme, že celkem 157 ze 186 zajištěných dluhopisů (84 %) je zajištěno ručitelským prohlášením. Jde tedy o nejčastější formu zajištění.

Ručitelem obyčejně bývá osoba, která má k emitentovi blízký vztah, často majitel nebo jeden ze společníků. Může jít i o právnickou osobu, jako je mateřská společnost. I zde je však možné narazit na problémy při uspokojování investorů. Ručitel totiž sám o sobě nemusí být schopen závazky zaplatit. Zvlášť, pokud s přibývajícími problémy firmy stihl svůj majetek převést na jinou osobu. 

Agent pro zajištění

Agent pro zajištění je právnická či fyzická osoba, která ochraňuje práva věřitelů. Je to osoba, která za investory vykonává práva ze zajištění dluhopisů v momentě, kdy emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

Agent pro zajištění zajistí realizaci zástavního práva, a to postupem uvedeným v emisních podmínkách a smlouvě uzavřené s agentem pro zajištění, tj. např. zajistí prodej předmětu zajištění a následně rozdělí získaný výtěžek mezi investory.

V případě, že emitent není schopný splácet, sám agent realizuje zajištění a splacení pohledávek. Typicky například pomocí zástavního práva k nemovitosti, pokud bylo zřízeno, kdy po odečtení vlastních nákladů zbývající částkou pokryje pohledávky investorů.“ popisuje Vladimír Pikora.

Z celkového počtu 186 zajištěných dluhopisů je jich 48 (26 %) zajištěno agentem pro zajištění.

Notářský zápis

Notářský zápis je dokument, který dává svolení k přímé vykonatelnosti neboli exekuci. Pokud tedy dlužník neplní své závazky, na základě notářského zápisu lze pohledávky vymáhat rovnou v exekuci.

V takovém případě má Agent pro zajištění vůči emitentovi vykonatelnou pohledávku a může zahájit úkony ve prospěch investorů okamžitě, aniž by bylo nutné čekat na soudní rozhodnutí. Notářský zápis tedy zásadním způsobem zjednodušuje vymáhání finančních prostředků od emitenta v případě, kdy není schopen dostát svým závazkům.

Notářský zápis je nejméně používaným instrumentem, disponuje jím jen 8 (4 %) ze 186 zajištěných dluhopisů.

Jak je na tom trh z hlediska zajištění?

Z 1 094 firemních dluhopisů nalezených k únoru 2023 v Česku jich je zajištěno pouze 186, tedy 17 %. Nejčastěji používanými způsoby zajištění jsou ručitelská prohlášení (157), agenti pro zajištění (48) a movitý majetek (30). Celých 83 % dluhopisů je ovšem nezajištěných a v tomto směru potenciálně rizikových. Ze 186 zajištěných korporátních dluhopisů na českém trhu je v současné době 30 (16 %) zajištěno movitým majetkem a 21 (11 %) majetkem nemovitým. Více informací najdete na srovnávači dluhopisů.